Koszyk Liczba produktów: 0
Suma zakupów: 0.00 PLN
Zobacz koszyk »

Logowanie

E-mail:
Hasło:
Wyszukiwarka:

Regulamin sklepu

Regulamin zawierania przez konsumentów
umów na odległość  § 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także składania reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: http://www.bron-militaria.pl/ jest: Dariusz Szastok prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. "JARD-B" Dariusz Szastok 41-902 BYTOM, ul. Moniuszki 3/1, 41-902 Bytom NIP: 6262718210, REGON 241676009, (zwanym dalej jako „JARD-B”)
3. Wszystkie produkty oferowane przez „JARD-B” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
4. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: http://www.bron-militaria.pl/ w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
5. Niniejszy regulamin określa prawa przysługujące konsumentowi, za którego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej „Klientem”) , jak również obowiązki „JARD-B”, zasady i tryb zawierania z Klientem umów na odległość, która oznacza umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 2
Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://www.bron-militaria.pl/  lub telefonicznie w godzinach pracy „JARD-B” pod numerem telefonu: tel.: 32 787 46 23.
2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty „JARD-B” oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (z uwzględnieniem w szczególności: zestawienia zamówionych produktów, adresem dostawy, wartości zamówienia, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru).
4. Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą Klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty e-mail Klienta.
5. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą,  przelewem na konto „JARD-B”.  
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
b. w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto „JARD-B”
c. w przypadku płatności karta płatniczą w chwili otrzymania na przez „JARD-B” potwierdzenia dokonania zapłaty,
7. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie Klienta ma być wystawiona faktura VAT.
8. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu. W przypadku niedostępności  produktu zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
9. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia produktu na czas transportu.
10. „JARD-B” zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 3
Dostawa i odbiór produktu

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym „JARD-B” dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem kuriera GLS lub poczty polskiej.
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2  po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku  sklepu „JARD-B”.
3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym).
4. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie Polski wynosi:
- Wysyłka kurierem GLS: 15 zł przy przedpłacie lub 20 zł przy wysyłce za pobraniem,
- Wysyłka Pocztą Polską: 12 zł przy przedpłacie lub 16 zł przy wysyłce za pobraniem.
5. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany dodatkowo o tym fakcie pocztą e-mail.

§ 4
Odstąpienie o umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu.  Klient może odstąpić
2. od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez Klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Klienta
6. Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu
7. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, „JARD-B” prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w tym celu w oświadczeniu adres e-mail.
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o której mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w której „JARD-B” dostarcza produkt w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. „JARD-B” informuje,  że do produktów o których mowa w zdaniu poprzednim należy:

9. Wzór formularza o odstąpieniu przez Klienta od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny do pobrania „tutaj”.
10. Formularz pouczenia Klienta przez „JARD-B” o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się „tutaj” i jest każdorazowo dołączany przez „JARD-B” do złożonego przez Klienta zamówienia.

§ 5
Reklamacje

1. „JARD-B” rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. poz. 827)
2. „JARD-B” odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. Jeżeli produkt sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że „JARD-B” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli produkt sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany produkty na wolną od wad albo usunięcia wady. „JARD-B” jest obowiązany wymienić produkt wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
3. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że „JARD-B” ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
4. Klient może zamiast zaproponowanego przez „JARD-B” usunięcia wady, żądać wymiany produkty na wolną od wad albo zamiast wymiany produkty żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produkty do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez „JARD-B”. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produkty wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
5. Klient zostanie poinformowany przez „JARD-B” w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu o rozpatrzeniu złożonej reklamacji telefonicznie lub drogą email lub w każdy inny wybrany przez Klienta sposób porozumiewania się.
6. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a „JARD-B” nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie Klienta uznane zostało za uzasadnione.
7. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE (dostępny – tutaj) i odesłać na adres: zamowienia@bron-militaria.pl lub pocztą: Reklamacje „JARD-B” ul. Moniuszki  3/1, 41-902 Bytom.

§ 6
Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie „JARD-B” należą do „JARD-B”. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na Klienta.
2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej „JARD-B” bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami oferowanymi przez „JARD-B”, stanowią naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy,
oraz wysłania zamówienia.
2. Jeśli Klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez „JARD-B”.
3. Powierzone „JARD-B” dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
c) rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
„JARD-B” sp. z o.o.
ul. Moniuszki 3/1
41-902 Bytom
adres e-mail:______________

- Ja ___________ niniejszym informuję  o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:____________________
- Data zawarcia umowy___________/odbioru__________
- Imię i nazwisko konsumenta______________________-
- Adres konsumenta____________________________
______________________
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z „JARD-B” umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy dostarczonego produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliście Państwo zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować „JARD-B” (mailowo na adres: zamowienia@bron-militaria.pl lub pocztą na adres: ul. Moniuszki 3/1, 41-902 Bytom) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy „JARD-B” zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

„JARD-B” może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.

Państwo jesteście zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.